Kamerstuk 35483-20

Amendement van het lid Kuzu over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-20.html
ID: 35483-20
Wijzigingen: 35483-57

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «tijdig» vervangen door «uiterlijk binnen tien weken na vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie, bedoeld in artikel 15, derde lid».

2. Voor de punt aan het slot van het derde lid wordt ingevoegd «, en organiseert het onderwijs zo dat het vinden van betaalde arbeid zo min mogelijk wordt belemmerd»

Toelichting

Dit amendement regelt in het belang van de betrokkene en van een spoedige aanvang van de inburgering, dat het college zorg draagt dat het onderwijs uiterlijk tien weken na de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie aanvangt. Deze termijn is, zeker voor asielstatushouders, essentieel om een spoedig begin van het inburgeringsonderwijs en daarmee ook hun toegang tot arbeid mogelijk te maken. Het college moet er ook op toezien dat de organisatie van het onderwijs het vinden van betaalde arbeid zo min mogelijk belemmert. Voorkomen moet worden dat asielstatushouders jarenlang praktisch geen toegang tot betaalde arbeid hebben.

Kuzu