Kamerstuk 35483-11

Amendement van het lid Stoffer over gedeeltelijke vrijstelling van het participatieverklaringstraject indien basisexamen in het buitenland is afgelegd

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 26 juni 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-11.html
ID: 35483-11

46,0 %
54,0 %

CU

SGP

PVV

50PLUS

DENK

VVD

SP

FVD

GL

D66

PvdA

Van Haga

CDA

PvdD


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 26 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 6 wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. Onverminderd de verplichting de participatieverklaring te ondertekenen is de inburgeringsplichtige die beschikt over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Vreemdelingenwet 2000, vrijgesteld van de inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, bedoeld in het vierde lid.

Toelichting

Reguliere migranten moeten op eigen kosten voldoen aan de verplichting het basisexamen in het buitenland te behalen. In dat examen maken zij reeds in basale mate kennis met de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal. Het is voor deze groep niet zinvol om in Nederland opnieuw een vergelijkbaar inleidend traject te doorlopen, waarvoor opnieuw tijd en geld beschikbaar moeten zijn. Dit amendement schrapt daarom voor hen de verplichting om deel te nemen aan de inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, wanneer volgens de reguliere procedures voor inburgering in het buitenland is vastgesteld dat zij het vereiste basisniveau behaald hebben. Deze inburgeraars blijven wel verplicht de participatieverklaring te ondertekenen.

Stoffer