Gepubliceerd: 6 februari 2020
Indiener(s): Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35357-7.html
ID: 35357-7
Origineel: 35357-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 februari 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel D, wordt in het derde lid van artikel #. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens, na «Dit artikel is» ingevoegd «ook».

B

In artikel III, onderdeel B, wordt in artikel 12.1a.1, derde lid, na «Dit artikel is» ingevoegd «ook».

C

Artikel V komt als volgt te luiden:

ARTIKEL V WIJZIGING WET SUBSIDIËRING LANDELIJKE ONDERWIJSONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2013

A

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot b tot en met d.

B

In artikel 4 wordt «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d» vervangen door «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c».

C

Artikel 7, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d» vervangen door «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c».

2. In onderdeel b wordt «artikel 3, eerste lid, onderdeel e» vervangen door «artikel 3, eerste lid, onderdeel d».

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d» vervangen door «artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c».

2. In het tweede lid wordt «artikel 3, eerste lid, onderdeel e» vervangen door «artikel 3, eerste lid, onderdeel d».

D

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA SAMENLOOP WET VOORTGEZET ONDERWIJS 20XX

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 oktober 2019 ingediende voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) tot wet is of wordt verheven en artikel 13.5, eerste lid, van die wet:

a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel I van deze wet komt als volgt te luiden:

ARTIKEL I WIJZIGING WET VOORTGEZET ONDERWIJS 20XX

De Wet voortgezet onderwijs 20xx wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.53 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

2. In het vierde lid (nieuw), onderdeel f, vervalt «en de rekentoets».

B

In artikel 2.72, tweede lid, onderdeel b, vervalt «of van de rekentoets».

C

Artikel 2.75 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

2. In het vijfde lid (nieuw), onderdeel c, vervalt «en de rekentoets».

D

In artikel 2.81, eerste lid, onderdeel c, wordt «het college-examen, het centraal examen en de rekentoets» vervangen door «het college-examen en het centraal examen».

E

In artikel 2.82, tweede lid, vervalt «of bij de rekentoets» en «, respectievelijk van verdere deelname aan de rekentoets».

F

In artikel 13.1, derde lid, wordt «artikel 2.53, vijfde lid, onderdelen a, d en e» vervangen door «artikel 2.53, vierde lid, onderdelen a, d en e».

B

Artikel II van deze wet vervalt.

b. later in werking treedt dan artikel I van deze wet, wordt de Wet voortgezet onderwijs 20xx als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.53 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

2. In het vierde lid (nieuw), onderdeel f, vervalt «en de rekentoets».

B

In artikel 2.72, tweede lid, onderdeel b, vervalt «of van de rekentoets».

C

Artikel 2.75 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

2. In het vijfde lid (nieuw), onderdeel c, vervalt «en de rekentoets».

D

In artikel 2.81, eerste lid, onderdeel c, wordt «het college-examen, het centraal examen en de rekentoets» vervangen door «het college-examen en het centraal examen».

E

In artikel 2.82, tweede lid, vervalt «of bij de rekentoets» en «, respectievelijk van verdere deelname aan de rekentoets».

F

In artikel 13.1, derde lid, wordt «artikel 2.53, vijfde lid, onderdelen a, d en e» vervangen door «artikel 2.53, vierde lid, onderdelen a, d en e».

Toelichting

Onderdelen A en B

In de overgangsbepalingen voor de reguliere eindexamens en de eindexamens vavo is in het derde lid opgenomen dat deze artikelen van toepassing zijn op eindexamens die worden afgenomen aan niet-bekostigde scholen of instellingen. De formulering van het derde lid kan onbedoeld de indruk wekken dat dit artikel uitsluitend van toepassing is op examens aan niet-bekostigde instellingen. Met deze nota van wijziging wordt daarom, om onduidelijkheden te voorkomen, de toevoeging «ook» opgenomen. Het overgangsartikel is, uiteraard naast eindexamens op reguliere, bekostigde scholen of instellingen, ook van toepassing op eindexamens aan niet-bekostigde scholen of instellingen.

Onderdeel C

Op 29 oktober 2019 is het voorstel van wet tot Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) ingediend bij de Tweede Kamer. De Verzamelwet OCW 20.. is op 23 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en vervolgens ingediend bij de Eerste Kamer.

Artikel XXXII van de Verzamelwet OCW 20.. bevat een technische wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 (Wet SLOA). Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, Wet SLOA gaat niet meer in werking treden en komt door artikel XXXII, onderdeel B, van de Verzamelwet OCW 20.. te vervallen. De onderdelen c tot en met f worden verletterd tot onderdelen b tot en met e. In het onderhavige wetsvoorstel over de afschaffing van de rekentoets wordt in artikel V geregeld dat artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet SLOA zou vervallen. Onderdeel c wordt na inwerkingtreding van de Verzamelwet OCW 20.. echter verletterd tot onderdeel b. De Verzamelwet OCW 20.. gaat eerder in werking treden dan dit wetsvoorstel. Met deze nota van wijziging wordt artikel V daarom opnieuw vastgesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de taak van stichting Cito over het ontwikkelen van de rekentoets inmiddels in onderdeel b staat, zoals door de Verzamelwet OCW 20.. wordt geregeld. Abusievelijk ontbrak in het onderhavige wetsvoorstel bovendien een wijziging van de verwijzingen in artikel 8 Wet SLOA. Deze verwijzingen zijn ook aangepast.

Onderdeel D

Op 4 oktober 2019 is het voorstel van wet houdende Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel over het afschaffen van de rekentoets ontbrak nog een bepaling voor samenloop met de Wet voortgezet onderwijs 20xx. Met deze nota van wijziging wordt een samenloopbepaling aan het wetsvoorstel toegevoegd. Hiermee wordt zowel voorzien in de situatie waarin de Wet voortgezet onderwijs 20xx eerder, als in de situatie waarin die wet later in werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel over het afschaffen van de rekentoets. In beide gevallen zal de voorgestelde bepaling ook worden opgenomen in de Wet voortgezet onderwijs 20xx.

De samenloopbepaling bevat alleen wijzigingen voor het vervallen van de rekentoets in de Wet voortgezet onderwijs 20xx. Het overgangsrecht voor het schoolexamen rekenen of het college-examen rekenen, zoals opgenomen in artikel I, onderdeel D, van het onderhavige wetsvoorstel, zal worden toegevoegd in een nieuwe paragraaf van hoofdstuk 12 van de Wet voortgezet onderwijs 20xx door middel van een samenloopbepaling in de nog in te dienen Invoerings- en aanpassingswet WVO 20xx.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob