Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-XIII-1.html
ID: 35350-XIII-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.582.971

4.609.162

4.179.847

332.412

300.867

71.385

117.900

114.400

170.950

1.647.396

517.018

‒ 697.441

              
 

Beleidsartikelen

13.304.589

4.330.780

4.154.421

275.872

244.327

71.385

117.900

114.400

170.950

1.673.230

542.852

‒ 696.986

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

12.649

4.271

872

0

0

0

57.326

51.176

‒ 24.226

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.135.414

937.668

113.157

62.550

37.338

11.333

21.000

17.500

0

14.699

‒ 69.020

‒ 4.699

3

Toekomstfonds

145.275

177.977

28.500

89.133

85.521

0

0

0

0

‒ 5.691

202

5.562

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.686.729

2.878.275

2.232.211

4.618

10.275

87.874

96.900

96.900

170.950

1.020.848

‒ 25.194

‒ 57.936

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

106.922

106.922

‒ 28.694

0

0

0

586.048

585.688

‒ 615.687

              
 

Niet-beleidsartikelen

278.382

278.382

25.426

56.540

56.540

0

0

0

0

‒ 25.834

‒ 25.834

‒ 455

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

9.589

9.589

0

0

0

0

21.117

21.117

‒ 455

41

Nog onverdeeld

0

0

0

46.951

46.951

0

0

0

0

‒ 46.951

‒ 46.951

0