Gepubliceerd: 23 april 2020
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35348-8.html
ID: 35348-8
Origineel: 35348-2

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 april 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Onder vernummering van artikel II onderdeel A tot onderdeel A3 worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

A1

Artikel 19e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «tweede» vervangen door «derde».

2. Het dertiende lid vervalt, onder gelijktijdige vernummering van het veertiende tot het dertiende lid.

A2

In artikel 19i tweede lid wordt «zesde» vervangen door «zevende».

2

Artikel II onderdeel F komt te luiden:

F

Artikel 80e, eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 80c, eerste lid, onder d, zijn de artikelen 151, 153 tot en met 160, 164 en 165 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Door successieve wijzigingen van de artikelen 1:19e BW en 1:19i BW door de Wet lesbisch ouderschap (Stb. 2013, 480) en de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 380) zijn er per abuis enkele technische onvolkomenheden in artikelen 1:19e en 1:19i BW geslopen. Met de nu voorgestelde wijzigingen worden deze recht gezet.

Met de nieuwe formulering van het eerste lid van artikel 80e wordt rekening gehouden met de wijziging van dit artikel door de Wet herziening partneralimentatie (Stb. 2019, 283), waardoor inmiddels de artikelen 1:153 tot en met 1:160 BW van overeenkomstige toepassing zijn op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker