Kamerstuk 35300-B-26

Motie van het lid Bisschop over bij de uitkeringen uit het Gemeentefonds kiezen voor indicatoren die gemeenten in krimpregio's meer financiële armslag bieden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-26.html
ID: 35300-B-26

37,3 %
62,7 %

Groep Krol/vKA

GL

SGP

Van Haga

PvdA

50PLUS

CU

PvdD

PVV

D66

SP

FvD

VVD

DENK

CDA


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten in landelijke gebieden veelal te maken hebben met weinig financiële armslag en vaak moeten bezuinigen op essentiële voorzieningen om hun begroting op orde te houden en dat veel gemeenten kampen met een structurele slechte financiële situatie, waaronder ook veel gemeenten in krimpregio's;

overwegende dat de keuze van indicatoren voor het vaststellen van de hoogte van de bijdrage uit het Gemeentefonds cruciaal is voor het uiteindelijke resultaat;

van mening dat het ongewenst is dat gemeenten moeten bezuinigen op essentiële voorzieningen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij de vaststelling van de uitkeringen uit het Gemeentefonds gekozen wordt voor indicatoren die plattelandsgemeenten en gemeenten in krimpregio's meer financiële armslag bieden en tevens niet akkoord te gaan met verdergaande bezuinigingen in deze gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop