Gepubliceerd: 23 september 2019
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35268-5.html
ID: 35268-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 23 september 2019

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inhoudsopgave

1.

Algemeen

1

2.

Invoering maatregelen kabinetsbrief Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek en een nieuwe concessie- en erkenningperiode

2

3.

Consultatie

2

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van onderhavig wetsvoorstel. Deze leden hebben alleen nog een vraag over de peildatum voor de ledentelling.

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de wijziging van de Mediawet 2008 tot verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar. Ze hebben begrip voor het gegeven dat met de voorgestelde aanpassingen van het wettelijke kader voor het publieke mediabestel in het licht van het snel veranderende medialandschap, het wenselijk is de concessieperiode met één jaar te verlengen. Zij hebben hierover nog wel enkele vragen.

2. Invoering maatregelen kabinetsbrief Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek en een nieuwe concessie- en erkenningperiode

De leden van de D66-fractie begrijpen dat de verlenging van de huidige concessieperiode noodzakelijk is gezien de urgentie van een aantal voorgestelde wijzigingen in het publieke mediabestel, die met de volgende concessieperiode in werking zullen treden. De regering geeft enkele voorbeelden van deze maatregelen, maar geeft ook aan niet uitputtend te willen zijn. De aan het woord zijnde leden achten dat wel van belang, zodat duidelijk wordt op welke termijn bepaalde aanpassingen vóór de nieuwe concessieperiode dienen te zijn gedaan, ook voor de omroeporganisaties. Kan de regering daarom uitputtend aangeven om welke maatregelen het, naast de ledenaantallen en maatregelen over aanbodkanalen, hierbij gaat? Wat wil de regering voordat het nieuwe concessiebeleidsplan op 1 november 2020 wordt ingediend, concreet hebben aangepast? Kan de regering voor de plenaire behandeling van de onderhavige wetswijziging een tijdpad voor de voorgestelde wijzigingen, die voor de nieuwe concessieperiode doorgevoerd dienen te zijn, aan de Kamer doen toekomen, zo vragen de leden.

Voorts vragen de leden op welk moment de regering verwacht de nieuwe eisen die náást de ledenaantallen, zoals geschetst in de visiebrief, aan omroepen worden gesteld om hun draagvlak en vertegenwoordiging in de samenleving te toetsen en hiermee hun plaats in het omroepbestel te verantwoorden, geformuleerd te hebben. Aan welke eisen denkt de regering op dit moment? Welke mogelijkheden ziet de regering om nog vóór de komende concessieperiode deze eisen te schetsen, bijvoorbeeld met behulp van pilots of andere steekproeven? Is de regering het ermee eens dat het onwenselijk zou zijn als op dit punt pas concrete veranderingen in de concessieperiode vanaf 2027 zullen plaatsvinden? Hoe gaat de regering dat voorkomen, zo vragen de leden.

3. Consultatie

De leden van de CDA-fractie lezen dat de omroeporganisaties gevraagd hebben of onderzocht kan worden of de peildatum voor de ledentelling van 31 december 2019 kan worden aangehouden, vanwege de inspanningen die reeds door omroepen zijn verricht met het oog op deze peildatum. De regering geeft hierbij aan dat dit nader zal worden bezien. Kan de regering een laatste stand van zaken geven of aan het verzoek tegemoet wordt gekomen en wanneer hier duidelijkheid over komt, zo vragen de genoemde leden.

De leden van de D66-fractie vragen wat de huidige ledenaantallen van de aspirant-omroepen HUMAN, PowNed en WNL zijn. Verwacht de regering dat met de verlaging van het minimumaantal leden deze aspirant-omroepen in de nieuwe concessieperiode binnen het bestel blijven? Wat is de reden dat omroepen hebben verzocht om de bestaande peildatum voor de ledentelling van 31 december 2019 te handhaven? Is dit een verzoek dat gedeeld wordt door alle omroepen? Zo nee, welke niet? Wanneer geeft de regering hier uitsluitsel over, zo vragen de leden.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

Adjunct-griffier van de commissie, Bosnjakovic