Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-10.html
ID: 35195-10
Wijzigingen: 35195-18

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 17 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 27a, eerste lid, «weigert een leerling niet» vervangen door «stelt beleid vast inzake» en wordt «op grond van zijn oordeel over de kennis, vaardigheden of leerhouding van de leerling, indien de leerling in het bezit is» vervangen door «van leerlingen die in het bezit zijn».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 64a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «weigert een leerling niet» wordt vervangen door «stelt beleid vast inzake» en de zinsnede «op grond van zijn oordeel over de kennis, vaardigheden of leerhouding van de leerling, indien de leerling in het bezit is» wordt vervangen door «van leerlingen die in het bezit zijn».

2. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Het beleid behoeft voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, bedoeld in artikel 57, derde lid, onder b.

III

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa. WIJZIGING VAN DE WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

Aan artikel 14, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. vaststelling of wijziging van het beleid inzake de doorstroom naar het voortgezet wetenschappelijk onderwijs, onderscheidenlijk het hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Toelichting

Ondergetekende is van mening dat het primair aan de schoolgemeenschap is om te bepalen welke voorwaarden dienstbaar zijn aan het bieden van kansen voor leerlingen bij toelating en doorstroom. Het stellen van landelijke eisen kan leiden tot negatieve effecten, waardoor deze eisen uiteindelijk niet in het belang hoeven te zijn van de leerlingen. Dit amendement bepaalt daarom dat het bevoegd gezag beleid dient te formuleren inzake de toelating van leerlingen en dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hiermee dient in te stemmen.

Bisschop