Gepubliceerd: 11 maart 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35161-2.html
ID: 35161-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en dat het wenselijk is om daarbij enkele andere wijzigingen door te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de orgaandonatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. orgaan:

bestanddeel van het menselijk lichaam, met inbegrip van weefsels en cellen, met uitzondering van bloed en geslachtscellen;.

B

In hoofdstuk 1 wordt na artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de in deze wet neergelegde taken kan gebruik worden gemaakt van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «bij zijn overlijden met hem samenlevende».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Uitsluitend indien de verwachting bestaat dat de dood op grond van circulatoire criteria zal worden vastgesteld, mag de toestemming, bedoeld in de vorige leden, reeds worden verleend na het verstrekken van de informatie, bedoeld in artikel 20, tweede lid.

D

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in de tweede volzin «beademd» en wordt in diezelfde volzin na «hersendood» een zinsnede ingevoegd, luidende «onderscheidenlijk van de dood op grond van circulatoire criteria».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Onder de dood op grond van circulatoire criteria wordt verstaan een onomkeerbare afwezigheid van de circulatie en ademhaling.

E

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De Gezondheidsraad stelt met inachtneming van artikel 14, tweede en derde lid, vast welke de volgens de laatste stand van de wetenschap geldende methoden en criteria voor het met zekerheid vaststellen van de hersendood onderscheidenlijk de dood op grond van circulatoire criteria zijn. Op basis daarvan stelt de Gezondheidsraad protocollen op met betrekking tot de bij het vaststellen van de hersendood onderscheidenlijk de dood op grond van circulatoire criteria in ziekenhuizen te volgen procedures en uit te voeren onderzoeken in gevallen waarin het voornemen bestaat tot verwijdering van een orgaan. De protocollen worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

F

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende «Uitsluitend indien de verwachting bestaat dat de dood op grond van circulatoire criteria zal worden vastgesteld, mag de functionaris de toestemming reeds na het verstrekken van de informatie vragen.».

2. In het vijfde lid wordt in de tweede volzin de zinsnede «bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld formulier» vervangen door «door het orgaancentrum vastgesteld papieren of digitaal formulier» en wordt in de derde volzin de zinsnede «Bij die algemene maatregel kunnen tevens» vervangen door «Bij ministeriële regeling kunnen».

G

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

2. In het derde lid (nieuw) vervalt «en de betrokkene wordt beademd».

ARTIKEL II

Indien de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Stb. 2018, 95) eerder in werking treedt of is getreden dan deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «eerste lid» vervangen door «eerste en vierde lid».

2. In het tweede lid wordt het toe te voegen lid genummerd «10.» en wordt in dat toe te voegen lid «artikel 20, tweede lid» vervangen door «artikel 20, zesde lid».

B

Onderdeel F wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «derde lid» vervangen door «zesde lid».

2. In het tweede lid wordt «vijfde lid» vervangen door «negende lid».

C

Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

H

Aan artikel 23 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

I

Aan artikel 33 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

ARTIKEL III

Indien de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Stb. 2018, 95) later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en vierde lid vervalt de zinsnede «bij zijn overlijden met hem samenlevende».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. Uitsluitend indien de verwachting bestaat dat de dood op grond van circulatoire criteria zal worden vastgesteld, mag de toestemming, bedoeld in de vorige leden, reeds worden verleend na het verstrekken van de informatie, bedoeld in artikel 20, zesde lid.

B

In onderdeel E, zesde lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende «Uitsluitend indien de verwachting bestaat dat de dood op grond van circulatoire criteria zal worden vastgesteld, mag de functionaris de toestemming reeds na het verstrekken van de informatie vragen».

C

In onderdeel F, tweede lid, wordt «tweede, derde en vierde lid» vervangen door «tweede en derde lid».

D

In onderdeel G wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

E

In onderdeel H wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Medische Zorg,