Gepubliceerd: 18 juni 2019
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-8.html
ID: 35122-8
Wijzigingen: 35122-9

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE

Ontvangen 18 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IVb wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVc

Onze Minister voor Rechtsbescherming zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt drie jaar na inwerkingtreding van de wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, en in het bijzonder ten aanzien van de effecten op de recidive.

Van den Berge