Kamerstuk 35122-40

Reactie op het verzoek om Gateway review op de Wet straffen en beschermen, ten behoeve van het notaoverleg TBS/GW d.d. 10 december 2020

Dossier: Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Gepubliceerd: 10 december 2020
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-40.html
ID: 35122-40

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2020

Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer inzake het toezenden van de uitgevoerde Gateway review op de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) bericht ik u als volgt. In september 2020 zijn de implementatieplannen van de bij de Wet SenB betrokken instanties en het ketenbrede implementatieplan beoordeeld door bureau Gateway. Deze beoordeling is vervat in een collegiaal advies. Het in vertrouwen tussentijds kritisch kunnen laten toetsen van plannen om binnen de keten bij te kunnen sturen aan de hand van preventieve maatregelen is een groot goed van een instrument als een Gateway review.

Ingegeven door eerdergenoemd verzoek om de volledige review vóór het nota overleg GW/TBS op 10 december 2020 te ontvangen, stuur ik u het Gateway-rapport hierbij toe1. Daarbij merk ik op dat in februari 2021 wederom een review plaatsvindt. Die review ziet op de geboekte implementatievoortgang. Hiermee wordt vastgesteld of de betrokken instanties naar verwachting per 1 mei 2021 gereed zullen zijn om uitvoering te kunnen geven aan de Wet SenB, dan wel welke stappen nog moeten worden gezet om dit mogelijk te maken.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker