Gepubliceerd: 21 januari 2020
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35102-12.html
ID: 35102-12

48,7 %
51,3 %

GL

VVD

CDA

CU

SP

PvdD

Van Haga

D66

PvdA

vKA

DENK

PVV

SGP

50PLUS

FvD


Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Ontvangen 21 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 4c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4d. Voorkomen van segregatie

Het bevoegd gezag geeft uitvoering aan de afspraken over het voorkomen van segregatie, bedoeld in artikel 167a, eerste lid.

II

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

In artikel 10 wordt «vierde lid» vervangen door «vijfde lid».

III

Artikel I, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en «Artikel 12,» wordt vervangen door «Het».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «het personeelsbeleid» ingevoegd «, het beleid ten aanzien van het voorkomen van segregatie als bedoeld in artikel 167a, eerste lid».

  • 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De beschrijving van het beleid ten aanzien van het voorkomen van segregatie, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag uitvoering geeft aan de afspraken, bedoeld in artikel 167a, eerste lid.

IV

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en «van artikel 13» vervalt.

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel o, wordt «vierde lid» vervangen door «vijfde lid».

V

In artikel II wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Na artikel 3c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3d. Voorkomen van segregatie

Het bevoegd gezag geeft uitvoering aan de afspraken over het voorkomen van segregatie, bedoeld in artikel 118a, eerste lid.

VI

In artikel II worden na onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 22, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

Ab

In artikel 23a wordt «vierde lid» vervangen door «vijfde lid».

VII

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en «Artikel 24,» wordt vervangen door «Het».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «het personeelsbeleid» ingevoegd «, het beleid ten aanzien van het voorkomen van segregatie als bedoeld in artikel 118a, eerste lid».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De beschrijving van het beleid ten aanzien van het voorkomen van segregatie, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag uitvoering geeft aan de afspraken, bedoeld in artikel 118a, eerste lid.

VIII

In artikel II, onderdeel C, wordt na «artikel 24a» ingevoegd «wordt in het eerste lid, onderdeel l, «vierde lid» vervangen door «vijfde lid» en».

Toelichting

Met dit voorstel wordt het voorkomen van segregatie een deugdelijkheidseis. Over het door de school ter zake gevoerde beleid dient op grond van dit amendement bovendien verantwoording te worden afgelegd in het schoolplan.

Met het begrip segregatie wordt verwezen naar alle aspecten van het tegengaan van segregatie, genoemd in de artikelen 167a WPO en 118a WVO, die onderdeel zijn van het gemeentelijke overleg. Het eigen aandeel van de school in de uitvoering van deze afspraken wordt daarmee een deugdelijkheidseis.

Westerveld Kwint