Gepubliceerd: 27 augustus 2018
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-2.html
ID: 35004-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tarieven voor de opslag duurzame energie voor het jaar 2019 vast te stellen op het verbruik van elektriciteit en aardgas om de verdere stimulering van de duurzame energie te financieren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet opslag duurzame energie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «en € 0,0285 in 2018» vervangen door «, € 0,0285 in 2018 en € 0,0524 in 2019».

b. In het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «en € 0,0106 in 2018» vervangen door «, € 0,0106 in 2018 en € 0,0161 in 2019.

c. In het eerste lid, onderdeel a, onder 3°, wordt «en € 0,0039 in 2018» vervangen door «, € 0,0039 in 2018 en € 0,0059 in 2019».

d. In het eerste lid, onderdeel a, onder 4°, wordt «en € 0,0021 in 2018» vervangen door «, € 0,0021 in 2018 en € 0,0031 in 2019».

e. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «en € 0,0285 in 2018» vervangen door «, € 0,0285 in 2018 en € 0,0524 in 2019».

f. In het eerste lid, onderdeel c, onder 1°, wordt «en € 0,0046 in 2018» vervangen door «, € 0,0046 in 2018 en € 0,0084 in 2019».

g. In het eerste lid, onderdeel c, onder 2°, wordt «en € 0,0040 in 2018» vervangen door «, € 0,0040 in 2018 en € 0,0061 in 2019».

h. In het eerste lid, onderdeel c, onder 3°, wordt «en € 0,0039 in 2018» vervangen door «, € 0,0039 in 2018 en € 0,0059 in 2019».

i. In het eerste lid, onderdeel c, onder 4°, wordt «en € 0,0021 in 2018» vervangen door «, 0,0021 in 2018 en € 0,0031 in 2019».

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «en € 0,0132 in 2018» vervangen door «, 0,0132 in 2018 en € 0,0189 in 2019».

b. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «en € 0,0180 in 2018» vervangen door «, 0,0180 in 2018 en € 0,0278 in 2019».

c. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «en € 0,0048 in 2018» vervangen door «, 0,0048 in 2018 en € 0,0074 in 2019».

d. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «en € 0,000194 in 2018» vervangen door «, 0,000194 in 2018 en € 0,0003 in 2019».

e. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «en € 0,000194 in 2018» vervangen door «, 0,000194 in 2018 en € 0,0003 in 2019».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,