Kamerstuk 35004-13

Motie van de leden Moorlag en Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Gepubliceerd: 15 november 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman , William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-13.html
ID: 35004-13

61,3 %
38,7 %

SGP

D66

SP

GL

VVD

FVD

CDA

PvdA

50PLUS

CU

PVV

PvdD

DENK


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN BECKERMAN

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen voor de ODE daalt en verder gaat dalen;

overwegende dat daardoor de heffingsgrondslag steeds verder versmalt, de continuïteit van het ODE-systeem wordt aangetast en de ODE op langere termijn niet houdbaar is;

overwegende dat de ODE een vorm van CO2-beprijzing is, die ertoe leidt dat huishoudens in vergelijking met bedrijven onevenredig zwaar worden aangeslagen;

verzoekt de regering, een verkenning te doen naar alternatieven voor de ODE, waarbij vertrekpunten zijn: rechtvaardige lastenverdeling, het principe «de vervuiler betaalt», continuïteit, transparantie en begrijpelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Beckerman