Gepubliceerd: 14 april 2023
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34961-11.html
ID: 34961-11
Origineel: 34961-6

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 april 2023

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt «de Drank- en Horecawet» vervangen door «de Alcoholwet».

B

In artikel I, aanhef, wordt «Drank en Horecawet» vervangen door «Alcoholwet».

C

In artikel I, onderdeel A, onder 6, vervalt onderdeel c.

D

Aan artikel I, onderdeel D, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. In het zesde lid wordt «een horecabedrijf of slijtersbedrijf» vervangen door «een horecabedrijf, slijtersbedrijf, gemengd kleinhandelsbedrijf of gemengd ambachtsbedrijf».

E

Na artikel I, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 10, tweede lid, wordt «het horecabedrijf» vervangen door «een horecabedrijf, gemengd kleinhandelsbedrijf of gemengd ambachtsbedrijf» en wordt na «één horecalokaliteit» ingevoegd «, kleinhandelsruimte of ambachtsruimte».

F

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 13, eerste lid, «1,» vervangen door «1.».

G

In artikel I, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 14, tweede lid, «met uitzondering van het aanwezig hebben van speelautomaten» vervangen door «met uitzondering van dit aanbod in inrichtingen als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen en het aanwezig hebben van speelautomaten».

H

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «vierde lid» vervangen door «derde lid».

2. In onderdeel 2 wordt «vijfde lid» vervangen door «vierde lid».

3. In onderdeel 3 wordt «zesde lid» vervangen door «vijfde lid».

I

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt na «eerste lid» ingevoegd «, aanhef,».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. In het zesde lid wordt «een horecalokaliteit of slijtlokaliteit» vervangen door «een horecalokaliteit, slijtlokaliteit, kleinhandelsruimte of ambachtsruimte» en wordt «horecabedrijf of slijtersbedrijf» vervangen door «horecabedrijf, slijtersbedrijf, gemengd kleinhandelsbedrijf of gemengd ambachtsbedrijf».

J

Aan artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. In het derde lid wordt «een slijtlokaliteit of horecalokaliteit» vervangen door «een horecalokaliteit, slijtlokaliteit, kleinhandelsruimte of ambachtsruimte».

K

Na artikel I, onderdeel O wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

Artikel 25e vervalt.

L

Na artikel I, onderdeel T, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ta

In artikel 30b, eerste lid, wordt «horecabedrijven of slijtersbedrijven» vervangen door «horecabedrijven, slijtersbedrijven, gemengd kleinhandelsbedrijven of gemengd ambachtsbedrijven».

M

In artikel I, onderdeel X, wordt «eerste lid» vervangen door «tweede lid, onderdeel a,».

N

In artikel III wordt «Drank- en horecawet» vervangen door «Alcoholwet».

Toelichting

In 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet heeft destijds de Drank- en Horecawet vervangen. Het voorliggende initiatiefwetsvoorstel was een wijziging op de Drank- en Horecawet. Om die reden is het initiatiefwetsvoorstel aangepast aan de Alcoholwet. Hiervoor waren er enkele redactionele en technische wijzigingen nodig evenals een wijziging van de nummering. In enkele bepalingen is ook het «gelijke monniken, gelijke kappen»-principe explicieter in de wet aangebracht.

Onderdelen A en B

Dit betreft redactionele wijzigingen door de andere citeertitel.

Onderdeel C

Het betreft hier een technische wijziging in verband met het komen te vervallen van een definitie in de Alcoholwet

Onderdeel D

Het betreft hier een wijziging die ervoor zorgt dat voor het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemend ambachtsbedrijf dezelfde regels gaan gelden als voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf als het gaat om de onmiddellijk leidinggevende.

Onderdeel E

Het betreft hier een wijziging die ervoor zorgt dat voor het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemend ambachtsbedrijf dezelfde regels gaan gelden als voor een horecabedrijf als het gaat om de minimale vloeroppervlakte van 35m2.

Onderdeel F

Het betreft hier een redactionele wijziging.

Onderdeel G

Het betreft hier een technische wijziging waardoor de bepaling zoals deze nu in de Alcoholwet staat behouden blijft.

Onderdeel H

Het betreft hier een wijziging in de nummering.

Onderdeel I

Het betreft hier een technische wijziging en een wijziging die ervoor zorgt dat voor het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemend ambachtsbedrijf dezelfde regels gaan gelden als voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf als het gaat om de onmiddellijk leidinggevende.

Onderdeel J

Het betreft hier een wijziging die ervoor zorgt dat voor het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemend ambachtsbedrijf dezelfde regels gaan gelden als voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf als het gaat om de gemeentelijke verordeningen.

Onderdeel K

Het betreft hier een wijziging die een vrijstelling schrapt die overeenkomt met de doelstelling van het wetsvoorstel, waardoor de vrijstelling niet meer nodig is.

Onderdeel L

Het betreft hier een wijziging die ervoor zorgt dat voor het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemend ambachtsbedrijf dezelfde regels gaan gelden als voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf.

Onderdeel M

Het betreft hier een wijziging in de nummering.

Onderdeel N

Het betreft hier een redactionele wijziging.

Aartsen