Gepubliceerd: 30 januari 2018
Indiener(s): Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34873-2.html
ID: 34873-(R2098)-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) noopt tot wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 wordt de zeegrens tussen het land Sint Maarten en het openbaar lichaam Saba gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven:

A.

17° 52' 22.0"N

63° 17' 14.0"W

B.

17° 50' 46.7"N

63° 11' 47.7"W

C.

17° 50' 34.6"N

63° 11' 01.6"W

D.

17° 50' 26.4"N

63° 10' 38.3"W

E.

17° 50' 16.1"N

63° 10' 04.1"W

F.

17° 50' 03.6"N

63° 09' 28.2"W

G.

17° 49' 39.6"N

63° 08' 17.2"W

H.

17° 49' 29.5"N

63° 07' 54.2"W

I.

17° 48' 53.3"N

63° 06' 28.1"W

J.

17° 48' 40.5"N

63° 05' 57.2"W

K.

17° 47' 37.5"N

63° 03' 37.1"W

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

In westelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt A, en in oostelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt K, die de snijpunten vormen van de grenslijnen tussen de zeegebieden van het land Sint Maarten, het openbaar lichaam Saba en de Franse Republiek.

C

Bijlage 2 wordt vervangen door de bijlage bij deze rijkswet.

ARTIKEL II

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Bijlage bij de rijkswet houdende wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Bijlage 2