Kamerstuk 34864-18

Gewijzigde motie van de leden Smeulders en Kröger over het beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving (t.v.v. 34864-12)

Dossier: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Gepubliceerd: 18 december 2018
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34864-18.html
ID: 34864-18

78,0 %
22,0 %

DENK

SP

PvdA

D66

FvD

PvdD

GL

CU

CDA

VVD

SGP

50PLUS

PVV


Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN KRÖGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het huidige wettelijk stelsel minimumbeschermingsnormen zijn voor de bodemkwaliteit;

overwegende dat in het nieuwe stelsel de normen voor bodemkwaliteit in lagere regelgeving worden vastgelegd;

verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat het beschermings- niveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving minimaal gelijkwaardig blijft en bij voorkeur wordt verbeterd, en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Kröger