Kamerstuk 34864-13

Motie van de leden Smeulders en Kröger over het principe van "de vervuiler betaalt" ook als uitgangspunt in de Omgevingswet

Dossier: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Gepubliceerd: 13 december 2018
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34864-13.html
ID: 34864-13

78,0 %
22,0 %

SP

D66

VVD

FvD

PVV

CDA

CU

DENK

PvdA

SGP

PvdD

GL

50PLUS


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN KRÖGER

Voorgesteld 13 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de Wet bodembescherming is opgenomen dat degene die de bodem vervuilt ook de kosten voor de sanering moet betalen;

overwegende dat de VNG zich er zorgen over maakt of dit in het nieuwe stelsel nog wel het geval is;

spreekt uit dat dit principe van «de vervuiler betaalt» ook in de nieuwe Omgevingswet uitgangspunt blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Kröger