30,0 %
70,0 %

PvdA

VVD

CDA

CU

GL

SP

PVV

50PLUS

SGP

D66

PvdD

DENK

FvD


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van11 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de PNR-overeenkomst tussen de EU en Canada op onderdelen strijdig is met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie;

overwegende dat Nederland geacht wordt de PNR-richtlijn te implementeren, hoewel die op belangrijke punten vrijwel identieke bepalingen bevat als voorgenoemde PNR-overeenkomst;

van mening dat voordat Nederland de PNR-richtlijn implementeert, door het Hof getoetst moet worden of de richtlijn strijdig is met het Handvest van de Grondrechten;

spreekt uit te wachten op dit oordeel van het Hof voordat het overgaat tot de stemming over de implementatie van de PNR-richtlijn;

verzoekt de regering alles in het werk te stellen om een spoedige toetsing van deze richtlijn te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen