Kamerstuk 34858-42

Motie van het lid Kerstens over een jaarlijkse rapportage over trends in de zorginstellingen

Dossier: Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)

Gepubliceerd: 15 november 2018
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-42.html
ID: 34858-42

55,3 %
44,7 %

CU

CDA

PvdD

50PLUS

DENK

D66

PVV

PvdA

SP

SGP

GL

FvD

VVD


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het kader van de naleving van de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMcz 2018) een belangrijke rol is weggelegd voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);

overwegende dat controle op naleving van de wet en inzicht in de werking ervan, mede gelet op het feit dat tot op heden in de zorg niet sprake is van een volwassen medezeggenschapscultuur in dezen, van groot belang zijn;

constaterende dat naar aanleiding van vragen daaromtrent is aangegeven dat jaarlijks «relevante ontwikkelingen» ten aanzien van cliëntenraden en medezeggenschap aan de Kamer gerapporteerd zullen worden, zonder dat deze zijn geëxpliciteerd;

verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks te informeren over de (trends in de) door zorginstellingen in hun Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aan de lGJ aan te leveren gegevens over bijvoorbeeld de aanwezigheid van cliëntenraden, de ondersteuning daarvan in financiële en materiële zin alsook de tevredenheid van cliëntenraden hierover, het aantal ongevraagde adviezen alsook de mate waarin die tot maatregelen hebben geleid en de instelling van commissies van vertrouwenslieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens