Kamerstuk 34858-23

Amendement van de leden Stoffer en Van der Staaij over alleen redelijke kosten voor juridische bijstand

Dossier: Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)

Gepubliceerd: 4 oktober 2018
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-23.html
ID: 34858-23
Wijzigingen: 34858-27

Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 4 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 6, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. Kosten die een cliëntenraad maakt voor het voeren van rechtsgedingen over de toepassing van deze wet alsmede kosten verbonden aan het indienen van verzoeken als bedoeld in artikel 11 en 13, vijfde lid, komen slechts ten laste van de instelling voor zover deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn en de instelling er vooraf van in kennis is gesteld dat dergelijke kosten zullen worden gemaakt.

Toelichting

Indieners hebben er begrip voor dat bij de rechter juridische bijstand ingeschakeld wordt door de cliëntenraad en dat de instelling de kosten hiervoor op zich neemt. Wat zij niet redelijk vinden, is dat deze kosten in potentie ongelimiteerd zijn. Dit amendement brengt daarom tot uitdrukking dat kosten van juridische bijstand, net als alle andere door een cliëntenraad te maken kosten, slechts voor rekening komen van de instelling als deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Wanneer hierover een verschil van mening ontstaat tussen de instelling en de cliëntenraad, kan een bindende uitspraak gevraagd worden bij de commissie van vertrouwenslieden.

Stoffer Van der Staaij