Kamerstuk 34768-26

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet t.v.v. nr. 25 over uitsluiten van beperkte financiƫle verantwoording voor kleine zorgaanbieders

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-26.html
ID: 34768-26
Origineel: 34768-25
Wijzigingen: 34768-27

Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 40b na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede en derde lid, worden zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, hebben voldaan aan ten minste twee van de in artikel 395a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten, niet aangemerkt als een afzonderlijke categorie waarvoor afwijkende regels worden gesteld. De artikelen 395a, tweede lid, en 398, eerste lid, van Boek 2 van het BW zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) voert onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) thans uitgebreide financiële controle uit op instellingen die meer dan 700.000 euro omzetten, tien of meer personeelsleden hebben of meer dan 350.000 euro aan activa bezitten. Op instellingen die onder deze grenzen zitten vindt maar beperkte, niet toereikende financiële controle plaats. In het huidige voorstel van de AWtza, waarmee het toezicht van de IGJ naar de NZa wordt overgeheveld, blijven deze grenzen in principe staan. De indiener beoogt middels dit amendement deze omzet-, personeels- en activagrens op te heffen, waardoor er ook toereikende financiële controle op kleinere aanbieders plaats kan vinden.

Het gevolg van deze omzetgrens is dat frauderende zorgaanbieders nu vaak onder deze omzetgrens blijven, waardoor de NZa hier geen zicht op heeft. Door de grenzen op te heffen, kunnen ook kleine aanbieders moeilijker frauderen.

Dit amendement heeft vrijwel geen invloed op de regeldruk voor zorgaanbieders. De regeldruk zal beperkt zijn, omdat aanbieders al een financiële verantwoording naar de belastingdienst sturen. Met dit amendement moeten deze aanbieders een selectie van die verantwoording, namelijk de balans, winst/verliesrekening en kasstromen, ook naar de NZa sturen. Ze hoeven dus niet een nieuwe administratie bij te houden.

Ellemeet