Kamerstuk 34768-19

Gewijzigd amendement van het lid Jansen t.v.v. nr. 8 over het verbod op winstuitkering

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 28 januari 2020
Indiener(s): Chris Jansen (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-19.html
ID: 34768-19
Origineel: 34768-8
Wijzigingen: 34768-23

Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 28 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) vervalt «, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen».

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. Een instelling doet geen zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatie met een winstoogmerk.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van instellingen of van organisaties als bedoeld in het eerste lid worden aangewezen waarop het eerste respectievelijk het tweede lid niet van toepassing is.

II

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

Artikel 65 komt te luiden:

Artikel 65

De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indiener constateert dat zorginstellingen een gedeelte of al hun zorgactiviteiten kunnen onderbrengen in een besloten vennootschap (bv). Dit acht de indiener onwenselijk omdat via bv-constructies het verbod op winstuitkering omzeild kan worden. Dit amendement regelt dat zorginstellingen waarvoor het verbod op winstuitkeringen geldt, zorgverlening alleen mogen uitbesteden aan onderaannemers die geen winstoogmerk hebben. Zo wordt voorkomen dat geld dat bestemd is voor de zorg, wegvloeit naar aandeelhouders.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen instellingen en onderaannemers worden aangewezen waarop het verbod op winstuitkering niet van toepassing is. De indiener acht gewenst dat het parlement zicht heeft op de wijze waarop de regering van die bevoegdheid gebruikmaakt. Daarom voorziet dit amendement tevens in een voorhangbepaling.

Jansen