Gepubliceerd: 24 oktober 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-10.html
ID: 34768-10
Origineel: 34768-2

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B, onder 2, komt te luiden:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. toezicht op de naleving van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen.

2. In onderdeel C wordt in het vijfde lid van het voorgestelde artikel 40a «tweede lid,» vervangen door «tweede».

3. In onderdeel C wordt het voorgestelde artikel 40b als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «Het bestuur van een zorgaanbieder» vervangen door «Een zorgaanbieder».

b. Aan het slot van het tweede lid, onderdeel a, wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

c. In het tweede lid, onderdelen b en c, wordt «gegevens» steeds vervangen door «informatie».

d. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

4. In de ministeriële regelingen, bedoeld in het tweede en derde lid, kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders.

4. In onderdeel D wordt «Artikel 78e» vervangen door «Artikel 78f» en wordt «artikel 16, onder k» vervangen door «artikel 16, onder n».

5. Onderdeel E komt te luiden:

E

In artikel 79, eerste lid, wordt «76 tot en met 78e» vervangen door: 76 tot en met 78f.

6. In onderdeel F wordt «, 78e» vervangen door «, 78f».

B

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel B voorgestelde artikel 3a wordt «spoedeisende zorg» vervangen door «acute zorg».

2. na onderdeel B een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ba

In artikel 12, tweede lid, wordt «de gegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: de jaarverantwoording, bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

C

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Artikel 33 van de Wet veiligheidsregio’s» vervangen door «De Wet veiligheidsregio’s».

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

3. Aan het slot van onderdeel A (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een instelling» vervangen door «een organisatorisch verband».

2. In het tweede lid wordt «de desbetreffende instelling en zorgaanbieder» vervangen door »het desbetreffende organisatorisch verband en de desbetreffende zorgaanbieder».

3. In het derde lid wordt «de instelling of zorgaanbieder» vervangen door «het organisatorisch verband of de zorgaanbieder» en wordt «de desbetreffende instelling of zorgaanbieder» vervangen door «het desbetreffende organisatorisch verband of de desbetreffende zorgaanbieder».

D

Artikel XVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 vervallen «1. Onderdeel B, tweede lid, komt te luiden (.....) toelatingzorginstellingen» en «3. In onderdeel D wordt (....) onder j».

2. In onderdeel 2, derde subonderdeel, wordt «, 78e» vervangen door «, 78f».

E

Artikel XIX vervalt.

F

In artikel XX, onderdeel 2, tweede subonderdeel, wordt «, 78e» vervangen door «, 78f».

Toelichting

Onderdelen A, eerste, vierde, vijfde en zesde subonderdeel, D en F

Door de wijziging in het eerste en het vierde subonderdeel van onderdeel A wordt voorkomen dat er in de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) abusievelijk twee onderdelen k in artikel 16 ontstaan en twee artikelen 78e. Artikel 16 Wmg bevat thans al een onderdeel k. De Verzamelwet VWS 2018 voorziet in de toevoeging van de onderdelen l en m aan artikel 16 Wmg; om die reden wordt het in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde artikel 16, onderdeel k, verletterd tot onderdeel n. De Verzamelwet VWS 2018 voorziet voorts in invoeging van een artikel 78e in de Wmg; om die reden wordt het in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde artikel 78e vernummerd tot artikel 78f. De wijzigingen in het vijfde en zesde subonderdeel van onderdeel A alsmede in de onderdelen D en F betreffen aanpassingen die voortvloeien uit de vorenbedoelde technische wijzigingen.

Onderdeel A, tweede en derde subonderdeel

De in het tweede subonderdeel en het derde subonderdeel, onder b, opgenomen wijzigingen, betreffen het herstel van verschrijvingen.

Door de wijziging in het derde subonderdeel, onder a, vervalt in artikel 40b, eerste lid, de verwijzing naar «het bestuur van» de zorgaanbieder. De in dat lid bedoelde verplichting tot verantwoording kan namelijk ook gelden voor bijvoorbeeld eenmansbedrijven; daarbij is geen sprake van een bestuur.

Door de wijziging in het derde subonderdeel, onder b en c, wordt het woord «gegevens» vervangen door het begrip «informatie». Op deze wijze wordt duidelijker tot uitdrukking gebracht dat in de betrokken ministeriële regelingen niet alleen het verstrekken van objectieve gegevens verplicht kan worden gesteld maar dat dit ook andere informatie kan betreffen. Wat dit laatste betreft, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan informatie over de redenen die de zorgaanbieder heeft voor de betrokken bedrijfsvoering, waaronder de redenen voor de inschakeling van anderen bij de uitvoering van de zorg. Dergelijke informatie kan van belang zijn met het oog op een transparante bedrijfsvoering.

De in het derde subonderdeel, onder d, opgenomen wijziging maakt het mogelijk om in de in artikel 40b, tweede en derde lid, bedoelde ministeriële regelingen onderscheid te maken tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders. Hierdoor wordt een adequate regeling mogelijk waarbij onnodige lasten voor bijvoorbeeld kleine zorgaanbieders worden voorkomen.

Onderdeel B

Met het vervangen van het begrip «spoedeisende zorg» door «acute zorg» wordt beoogd beter aan te sluiten bij de in de praktijk gebruikte aanduiding ter zake. Deze wijziging betreft dan ook geen inhoudelijke wijziging; beide begrippen beogen dezelfde vorm van zorg aan te duiden.

De artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) die betrekking hebben op de jaarverantwoording, vervallen op grond van artikel I, onderdeel E, van het onderhavige wetsvoorstel. De jaarverantwoording zal worden geregeld in artikel 40b Wmg. Abusievelijk was in artikel 12, tweede lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg de verwijzing naar voornoemde artikelen van de WTZi nog niet vervangen door een verwijzing naar artikel 40b van de Wmg. Deze omissie wordt hiermee hersteld.

Onderdeel C

Deze wijzigingen zijn technische wijzigingen die in het verlengde liggen van de in artikel XIV reeds opgenomen wijzigingen van artikel 33 van de Wet veiligheidsregio’s.

Onderdeel EDe in artikel XIX opgenomen samenloopbepalingen kunnen vervallen, nu het in dat artikel genoemde wetsvoorstel in werking is getreden en in de onderhavige nota van wijziging al is uitgegaan van de door dat wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen in de Wmg.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins