Kamerstuk 34767-36

Amendement van het lid Hijink over bij de melding verantwoorden hoe wordt voldaan aan professionele en kwaliteitsstandaarden

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-36.html
ID: 34767-36

100,0 %
0,0 %

SGP

GL

vKA

50PLUS

PvdD

CDA

CU

FvD

SP

PvdA

DENK

D66

Van Haga

VVD

PVV


Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor de punt aan het slot van de tweede volzin van artikel 2, tweede lid, wordt ingevoegd «, waaronder het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg».

Toelichting

Indiener regelt met dit amendement dat de zorgaanbieder bij melding specifieker aangeeft of en hoe zij voldoet aan definitie van «goede zorg» zoals bepaald in Hoofdstuk 2, artikel 2, lid 2, onder b, van de Wkkgz als het gaat om handelen volgens geldende kwaliteitsstandaarden. Indiener vindt het belangrijk dat nieuwe zorgaanbieders handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder de kwaliteitsstandaarden die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg.

Hijink