Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XVIII-1.html
ID: 34730-XVIII-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen alle voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De wijziging van de in artikelen 1, en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.359.144

4.312.154

563.825

302.633

129.164

129.946

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Woningmarkt

4.103.957

4.103.957

425.000

4.614

5.145

54.454

2

Woonomgeving en bouw

111.500

64.510

91

284.043

110.043

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.234

18.234

0

32.550

32.550

89.454

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

125.453

125.453

138.734

– 18.574

– 18.574

– 13.962

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Logius

189.325

189.325

0

0

0

0

P-Direkt

85.093

85.093

– 2.262

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

188.700

188.700

0

0

0

0

FMHaaglanden

107.674

107.674

0

0

0

0

SSC ICT

234.397

234.397

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.285.538

1.285.538

0

5.000

5.000

0

Dienst van de Huurcommissie

13.236

13.236

0

2.324

1.724

– 600

Naam agentschap (XVIII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

– 1.400

0

0

0

P-Direkt

– 14.551

5.562

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

– 1.384

0

0

0

FMHaaglanden

– 7.288

1.600

0

0

SSC ICT

77.161

42.514

0

0

Rijksvastgoedbedrijf

– 795.683

575.775

– 144.826

65.000

Dienst van de Huurcommissie

– 988

988

– 5.222

1014