Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-IV-2.html
ID: 34730-IV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

De begroting van Koninkrijksrelaties

3

a.

Leeswijzer

3

b.

Het beleid

3

 

a. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

b. De beleidsartikelen

5

 

c. De niet-beleidsartikelen

8

     

2.

De begroting van BES-fonds

9

a.

Leeswijzer

9

b.

Het beleid

10

 

a. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

10

 

b. Het beleidsartikel

10

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaat van BES-fonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De begroting van Koninkrijksrelaties

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2017 opgebouwd.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1.Waarborgfunctie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen / Uitgaven: 1/2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2/4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

7. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

1. BES-fonds

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen /Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april 2017.

b. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties- en ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

291.862

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

1, 4, 6 en 7

6.500

2) Kasschuif TBO

1

3.000

3) Overboeking SVB middelen van SZW

4

2.256

4) SONA

4

1.900

5) NPMNA

4

2.680

6) Negatieve eindejaarsmarge

7

– 4.076

7) Overige mutaties

 

1.546

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

305.668

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

36.475

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Wisselkoersreserve

1, 4, 5

8.995

2) NPMNA

4

2.680

3) SONA

4

1.900

4) Renteontvangsten

4, 5

2.458

5) Overige mutaties

 

0

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

52.508

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 mln.) is toegevoegd aan 2017. De voorziene wisselkoerseffecten voor 2017 en 2018 worden verrekend met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzichten is voorzien dat per saldo 4,0 mln. in 2017 en 5,4 mln. in 2018 uit de reserve moet worden onttrokken. De benodigde middelen voor 2018 worden naar achteren geschoven.

Team Bestrijding Ondermijning

De middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maarten worden met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.

SVB middelen

De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.

SONA en NPMNA

Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangsten worden binnen de begroting ingezet.

Negatieve eindejaarsmarge

De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de begroting van Koninkrijksrelaties en wordt binnen de begroting ingepast.

Renteontvangsten

De raming van de renteontvangsten op de leningen aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangsten tot 2019 en daarna minderontvangsten.

Daarnaast zijn er renteontvangsten op de verstrekte leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is het gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

b. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

70.858

0

70.858

6.267

77.125

3.118

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

70.858

0

70.858

6.267

77.125

3.118

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

70.858

0

70.858

6.267

77.125

3.118

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

21.868

0

21.868

3.448

25.316

– 1.140

0

0

0

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

21.868

0

21.868

3.448

25.316

– 1.140

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

48.990

0

48.990

2.819

51.809

4.258

0

0

0

 

Grensbewaking (Defensie)

6.100

0

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Kustwacht (Defensie)

39.558

0

39.558

2.732

42.290

4.169

0

0

0

 

Rechterlijke macht (V&J)

3.332

0

3.332

87

3.419

89

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

4.857

0

4.857

1.263

6.120

1.263

0

0

0

Toelichting

1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

Recherchecapaciteit

Betreft voornamelijk de middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met een kasschuif (€ 3 mln.) naar voren wordt gehaald, zodat de inzet in 2017 gecontinueerd kan worden.

Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1,8 mln. toegevoegd aan het budget in 2017 en 2018. Dit wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt een bijdrage geleverd aan het inpassen van de negatieve eindejaarsmarge (€ 1,3 mln.).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt € 2,7 mln. toegevoegd aan het budget in zowel 2017 als 2018 vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersreserve € 1,4 mln. toegevoegd aan het budget in 2018 voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekorten op te vangen. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig.

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er € 1,3 mln. extra ontvangsten op de bijdragen van de landen voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

14.676

0

14.676

1.872

16.548

– 2.453

– 359

– 276

– 276

                     
 

Uitgaven:

14.676

0

14.676

1.872

16.548

– 2.453

– 359

– 276

– 276

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

52%

 

52%

       
                     

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

6.777

0

6.777

– 2.509

4.268

– 2.509

0

0

0

 

Opdrachten

1.668

0

1.668

– 236

1.432

– 236

– 36

– 36

– 36

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.668

0

1.668

– 236

1.432

– 236

– 36

– 36

– 36

 

Inkomensoverdrachten

5.009

0

5.009

– 2.309

2.700

– 2.309

0

0

0

 

Toeslagen op pensioenen NA

5.009

0

5.009

– 2.309

2.700

– 2.309

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

100

0

100

36

136

36

36

36

36

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

100

0

100

36

136

36

36

36

36

                     

4.2

Caribisch Nederland

7.899

0

7.899

4.381

12.280

56

– 359

– 276

– 276

 

Subsidies

60

0

60

1.000

1.060

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

60

0

60

750

810

0

0

0

0

 

Kinderrechten

0

0

0

250

250

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.741

0

4.741

– 2.138

2.603

114

– 83

0

0

 

Kinderrechten

1.000

0

1.000

– 925

75

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

2.236

0

2.236

– 78

2.158

214

– 83

0

0

 

Opdrachten Caribisch Nederland

1.505

0

1.505

– 1.135

370

– 100

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

1.100

0

1.100

2.418

3.518

218

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.100

0

1.100

2.418

3.518

218

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.998

0

1.998

3.301

5.299

– 276

– 276

– 276

– 276

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.498

0

1.498

2.626

4.124

– 276

– 276

– 276

– 276

 

Kinderrechten

0

0

0

675

675

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

500

0

500

0

500

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

– 200

– 200

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

– 200

– 200

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

3.213

0

3.213

5.362

8.575

736

676

– 1.185

– 1.185

Toelichting

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

Door de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslagen op de pensioenen van de Nederlandse Antillen af. Een bedrag van € 2,3 mln. in 2017 en 2018 wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

4.2 Caribisch Nederland

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

In de onderlinge regeling rechtsopvolging en boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) is bepaald dat de verplichtingen op pensioenen van Bonaire, St. Eustatius en Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij komen nog de uitkeringen die door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao nadien zijn gedaan. In totaal gaat het om € 1,9 mln.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

De SVB-middelen, € 2,3 mln., uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland ingezet. Deze middelen worden door SZW toegevoegd aan de integrale middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties staan.

Ontvangsten

Als gevolg van de eindafrekening SONA en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties.

De raming van de renteontvangsten op de leningen aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangsten tot 2019 en daarna minderontvangsten. In 2017 betreft het

€ 0,8 mln.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

186.981

0

186.981

0

186.981

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

186.981

0

186.981

0

186.981

0

0

0

0

 

Leningen

186.981

0

186.981

0

186.981

0

0

0

0

 

Schuldsanering

186.981

0

186.981

0

186.981

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

28.405

0

28.405

9.408

37.813

9.316

1.550

3.955

58

Ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen extra renteontvangsten op de leningen aan Curaçao en Sint Maarten. Een deel hiervan is als gevolg van het verstrekken van leningen in 2015 en 2016. In 2017 en 2018 is tevens rekening gehouden met de meerontvangsten als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Deze meerontvangsten worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

c. De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

18.071

0

18.071

1.221

19.292

2.455

500

300

0

                     
 

Uitgaven:

18.071

0

18.071

1.221

19.292

2.455

500

300

0

                     

6.1

Apparaat

18.071

0

18.071

1.221

19.292

2.455

500

300

0

 

Personele uitgaven

11.924

0

11.924

245

12.169

1.443

500

300

0

 

waarvan: Eigen personeel

11.721

0

11.721

214

11.935

1.412

500

300

0

 

waarvan: Externe inhuur

203

0

203

31

234

31

0

0

0

 

Materiële uitgaven

6.147

0

6.147

976

7.123

1.012

0

0

0

 

waarvan: Overig materieel

6.147

0

6.147

976

7.123

1.012

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1 Apparaat

Personele uitgaven

Personeel

In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maarten, wordt het kasritme aangepast. Er wordt € 1 mln. in 2017 verschoven naar 2018 t/m 2020.

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt € 2,2 mln. toegevoegd aan het budget in zowel 2017 als 2018 vanuit de wisselkoersreserve.

Materiële uitgaven

Overig materieel

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve.

Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

1.276

0

1.276

4.410

5.686

1.880

1.827

1.810

1.810

                     
 

Uitgaven:

1.276

0

1.276

4.446

5.722

1.844

1.827

1.810

1.810

                     

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

766

766

746

736

719

719

                     

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

1.096

1.096

1.040

997

997

997

                     

7.3

Onvoorzien

1.276

0

1.276

93

1.369

– 906

– 906

– 906

– 906

                     

7.4

Wisselkoersreserve

0

0

0

2.491

2.491

964

1.000

1.000

1.000

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad € 1,9 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.

Wisselkoersreserve

Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve € 11,9 mln. Deze reserve is volledig meegenomen naar 2017.

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers ten laste van de reserve. Met de eerste suppletoire begroting worden de wisselkoersverschillen in 2017 (netto € 4 mln. onttrekking) en 2018 (netto € 5,4 mln. onttrekking) op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog € 2,5 mln. over in de reserve.

2. De begroting van BES-fonds

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2017 opgebouwd.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april 2017.

b. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

32.650

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

1

8.223

2) Overige mutaties

 

661

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

41.534

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

32.650

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

1

8.223

2) Overige mutaties

 

661

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

41.534

Toelichting uitgaven/ontvangsten

Wisselkoersreserve

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door een lagere stand van de dollar zijn er tegenvallers. Deze worden gedekt door een overboeking vanuit de wisselkoersreserve.

b. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

                     
 

Uitgaven:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

BES-fonds

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

 

Opdrachten

100

0

100

0

100

0

0

0

0

 

Onderzoek

100

0

100

0

100

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

32.550

0

32.550

8.884

41.434

8.645

331

331

41

 

Overige uitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Vrije uitkering

32.550

0

32.550

8.884

41.434

8.645

331

331

41

                     
 

Ontvangsten:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

Toelichting

Bijdragen aan medeoverheden

Vrije uitkering

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt voor 2017 € 8,2 en voor 2018 € 8,1 mln. toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve.