Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-IV-1.html
ID: 34730-IV-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

104.881

291.862

36.475

13.770

13.806

16.033

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Waarborgfunctie

70.858

70.858

4.857

6.267

6.267

1.263

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

14.676

14.676

3.213

1.872

1.872

5.362

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

186.981

28.405

0

0

9.408

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

6

Apparaat

18.071

18.071

0

1.221

1.221

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.276

1.276

0

4.410

4.446

0

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

(Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884

               
 

Beleidsartikelen

           

1

BES-Fonds

32.650

32.650

32.650

8.884

8.884

8.884