Kamerstuk 34725-XVII-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Gepubliceerd: 17 mei 2017
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-3.html
ID: 34725-XVII-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

17 mei 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 23 december 2015, Stb. 33; en gewijzigd bij de wet van 28 september 2016, Stb. 414; laatstelijk gewijzigd bij de wet van ... 2017, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2016

Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.068.752

2.686.906

188.200

1.112.074

288.000

69.569

426.111

188.522

9.500

3.606.937

3.163.428

267.269

2.612.399

2.885.440

252.475

– 994.538

– 277.988

– 14.794

                                       
 

Beleidsartikelen

2.068.752

2.686.906

188.200

1.112.074

288.000

69.569

426.111

188.522

9.500

3.606.937

3.163.428

267.269

2.612.399

2.885.440

252.475

– 994.538

– 277.988

– 14.794

                                       

1

Duurzame handel en investeringen

325.230

582.187

23.463

36.907

– 67.758

69.569

115.893

– 45.601

500

478.030

468.828

93.532

387.733

460.226

80.289

– 90.297

– 8.602

– 13.243

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

430.533

623.820

 

305.706

19.436

 

45.620

– 1.532

 

781.859

641.724

 

531.813

648.529

 

– 250.046

6.805

 

3

Sociale vooruitgang

580.209

855.642

 

370.505

– 1.356

 

27.881

– 51.116

 

978.595

803.170

 

784.186

755.624

 

– 194.409

– 47.546

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

556.709

557.571

 

375.168

336.509

 

88.855

19.048

 

1.020.732

913.128

 

805.432

785.542

 

– 215.300

– 127.586

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

176.071

67.686

164.737

23.788

1.169

0

147.862

267.723

9.000

347.721

336.578

173.737

103.235

235.519

172.186

– 244.486

– 101.059

– 1.551