Gepubliceerd: 22 februari 2017
Indiener(s): André Bosman (VVD)
Onderwerpen: europese zaken internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34664-5.html
ID: 34664-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 22 februari 2017

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263).

2. Overgangsrecht en inwerkingtreding

De leden van de PvdA-fractie hebben drie vragen. Wordt de implementatietermijn van 10 oktober 2017 gehaald? Zo nee, wat gaat de regering doen als de implementatietermijn niet gehaald wordt? Tot slot wat zijn de consequenties als deze termijn overschreden wordt?

De voorzitter van de commissie, Bosman

Adjunct-griffier van de commissie, Van der Linden