Gepubliceerd: 3 april 2017
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34656-7.html
ID: 34656-7
Origineel: 34656-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 april 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

B

In artikel I, onderdeel D, wordt «op een richting van een school indien de school eerder is omgezet als bedoeld in artikel 84, eerste lid, in een bijzondere school van die richting» vervangen door: indien de school eerder is omgezet als bedoeld in artikel 84, eerste lid,.

C

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «artikel 10, onder i, of artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m» vervangen door: artikel 10, eerste lid, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.

2. In onderdeel r wordt «artikel 10, onderdeel j» vervangen door: artikel 10, eerste lid, onderdeel j.

B

In artikel 13, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 10, onder i, of artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m» vervangen door: artikel 10, eerste lid, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.

C

In artikel 14, tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m» vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.

D

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m» vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.

2. In het derde lid, wordt «de artikelen 11, eerste lid, onderdeel p, en 13, onderdeel h» vervangen door: de artikelen 10, eerste lid, onderdeel h, 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beëindiging van de school betreft, en onderdeel p, en 13, eerste lid, onderdeel h.

E

In artikel 30, tweede lid, wordt «landelijke personeels- vakonderscheidenlijk ouder- of leerlingenorganisaties» vervangen door: landelijke personeelsvak- onderscheidelijk ouder- of leerlingenorganisaties.

D

In artikel III, onderdeel A, onder 3, wordt in het derde lid, onderdeel a, «het voorgestelde jaar» vervangen door: de voorgestelde datum.

E

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV SAMENLOOP MET WET SAMEN STERKER DOOR VEREENVOUDIGING SAMENWERKINGSSCHOOL

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 1 juli 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (Kamerstukken II 2015/16, 34 512), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel G, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel III, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel III, onderdeel A, onder 3, van deze wet in het derde lid, onderdeel b, «wijziging van richting of uitbreiding met een of meer andere richtingen» vervangen door: wijziging van richting, uitbreiding met een of meer andere richtingen of totstandkoming van een samenwerkingsschool.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 1 juli 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (Kamerstukken II 2015/16, 34 512), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel G, van die wet later in werking treedt dan artikel III, onderdeel A, van deze wet, wordt artikel IV van die wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel G, onder 3, komt te luiden:

3. In het derde lid, onderdeel b, wordt «wijziging van richting of uitbreiding met een of meer andere richtingen» vervangen door: wijziging van richting, uitbreiding met een of meer andere richtingen of totstandkoming van een samenwerkingsschool.

B

Onderdeel G, onder 4, vervalt.

Toelichting

Onderdeel A

Met dit onderdeel wordt geregeld dat ook voor een school voor speciaal basisonderwijs een omzetting, wijziging van de richting, uitbreiding met onderwijs van een of meer andere richtingen of de totstandkoming van een samenwerkingsschool niet langer uitsluitend per 1 augustus van een schooljaar mogelijk is, maar eventueel ook in kan gaan op een andere datum in het jaar.

Onderdeel B

Het met het wetsvoorstel voorgestelde artikel 153, zesde lid, van de WPO, wordt zodanig aangepast dat het niet alleen meer ziet op bijzondere scholen, maar ook op openbare scholen. Indien een school is omgezet, is uitgebreid met een richting of is verplaatst op basis van de verruimde mogelijkheden die dit wetsvoorstel daarvoor in artikel 84, vijfde lid, van de WPO stelt, dan kan de school later geen aanspraak maken op bescherming als laatste school van de betrokken richting, respectievelijk als laatste openbare school binnen een straal van 5 km (artikel 153, vierde lid, WPO). Met de gewijzigde bepaling wordt op dit punt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen bijzondere en openbare scholen.

Indien echter bij de omzetting of uitbreiding is voldaan aan het vierde lid van artikel 84, dan is het later wel mogelijk om de school op basis van artikel 153, vierde lid, als laatste school van de betrokken richting voor bekostiging in aanmerking te laten blijven komen respectievelijk als laatste openbare school binnen een straal van 5 km in stand te houden, mocht het leerlingenaantal van de school zodanig gedaald zijn dat niet meer aan de opheffingsnorm wordt voldaan.

De garantiefunctie van het openbaar onderwijs blijft gewaarborgd door artikel 153, vijfde lid, van de WPO. Een openbare school waarvan het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm ligt, wordt niet opgeheven als er binnen 10 km over de weg gemeten geen andere school is waar openbaar onderwijs wordt gegeven en er behoefte aan openbaar onderwijs bestaat.

Onderdeel C

Met het amendement van de leden Rog en Bruins (Kamerstukken II 2015/16, 34 251, nr. 77) is in de Wet van 15 juni 2016 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Stb. 2016, 273) een tweede lid toegevoegd aan artikel 10 van de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: WMS). Daarbij is verzuimd om de verwijzingen naar het oorspronkelijke artikel 10 van de WMS in enkele andere artikelen van die wet hier technisch op aan te passen. Met deze nota van wijziging worden die verwijzingen alsnog gecorrigeerd.

Uit het oogpunt van consistentie worden daarnaast enkele verwijzingen naar artikel 11, eerste lid, van de WMS in technische zin aangepast, zodat de verwijzing naar onderdelen van artikelen in de gehele WMS op dezelfde wijze gebeurt.

In artikel 30, tweede lid, van de WMS wordt een taalkundige correctie doorgevoerd.

Onderdeel D

In het voorgestelde artikel 76, derde lid, onderdeel a, was abusievelijk opgenomen dat de aanvraag niet de voorgestelde datum, maar slechts het voorgestelde jaar van ingang van de omzetting, uitbreiding of verplaatsing van de school dient te bevatten. Deze wijziging maakt het mogelijk om in Caribisch Nederland, net als in Europees Nederland die omzetting, uitbreiding of verplaatsing ook op een ander moment dan per 1 augustus van een schooljaar te laten plaatsvinden.

Onderdeel E

Met dit onderdeel wordt een correctie aangebracht in de bepaling over de samenloop van dit wetsvoorstel met het wetsvoorstel voor een Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker