Kamerstuk 34627-47

Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43)

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Gepubliceerd: 4 december 2018
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-47.html
ID: 34627-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2018

Bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie (VET) begin dit jaar is het amendement van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) over het implementeren van een systeem van full disclosure aangenomen (Kamerstuk 34 627, nr. 43). Omwille van een zorgvuldige implementatie waarbij marktpartijen voldoende gelegenheid hebben om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, moet ik u helaas mededelen dat de implementatie van dit amendement pas mogelijk is vanaf 1 januari 2020.

Implementatie van full disclosure halverwege een kalenderjaar is complex, gelet op de systematiek van het stroometiket. Dit zou voor consumenten, energieleveranciers en de Autoriteit Consument en Markt een onnodig ingewikkelde situatie opleveren.

Per 1 januari 2019 zal wel een overgangsregeling in de vorm van vrijwillige full disclosure in werking treden, waarmee het voor energieleveranciers mogelijk wordt om (een deel van) hun stroometiket in 2019 te onderbouwen met grijscertificaten. Grijze elektriciteitsproducenten kunnen deze certificaten op vrijwillige basis laten aanmaken bij CertiQ.

Toelichting

Directe aanleidingen van de vertraging zijn (1) het feit dat het noodzakelijk is gebleken om het amendement technisch aan te passen om het in lijn te brengen met EU-regelgeving en (2) dat voor de implementatie een aparte regeling moet worden ingericht op basis van een herziene EU-richtlijn.

De technische wijziging betreft het mogelijk maken dat buitenlandse grijscertificaten door Nederlandse leveranciers kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van de elektriciteitslevering. Het amendement van de leden Dik-Faber en Jetten voorzag hier niet in. Het is in strijd met EU-regelgeving om de import van buitenlandse certificaten niet toe te staan.

Zoals ik eerder heb aangegeven (Kamerstuk 34 199, nr. 78) zal de implementatie van dit amendement moeten doorwerken in de lagere regelgeving. Hiertoe komt er een aparte regeling. In de tussentijd is ook de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) herzien die van invloed is op de definities en uitwerking van het amendement. Dit heeft meer tijd gekost dan begin dit jaar voorzien was.

Voordat tot invoering kan worden overgegaan wil ik de markt voldoende kunnen informeren en eventuele praktische punten vanuit marktpartijen mee kunnen nemen in de regeling. Het streven is om halverwege 2019 de regeling te publiceren, zodat er voldoende implementatietijd is en er ruimte is voor een gedegen overgang tussen het systeem zonder en het systeem met full disclosure per 1 januari 2020.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes