Gepubliceerd: 27 december 2016
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34596-7.html
ID: 34596-7
Origineel: 34596-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 december 2016

Artikel XXVIII van het voorstel van wet komt te luiden:

ARTIKEL XXVIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Bij het onderhavige wetsvoorstel is sprake van wetstechnische samenloop met de Wet van 21 november 2015 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (Stb. 2015, 452) en de Wet van 23 augustus 2016 tot aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (Stb. 2016, 319). Bij de formulering van de artikelen van het onderhavige wetsvoorstel is ervan uitgegaan dat bovenvermelde wetten (Stb. 2015, 452 en Stb. 2016, 319) op het moment van inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel volledig in werking zijn getreden. Voor de zekerheid wordt nu met deze nota van wijziging gefaseerde inwerkingtreding mogelijk gemaakt zodat het wetstechnisch mogelijk is om te regelen dat de nog niet reeds in werking getreden bepalingen uit genoemde twee wetten later dan het onderhavige wetsvoorstel in werking treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher