Gepubliceerd: 29 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34523-8.html
ID: 34523-8
Origineel: 34523-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 maart 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift en de considerans wordt «enkele andere wetten» vervangen door: de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES.

B

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «onderafdeling 2» vervangen door «de onderafdelingen 2 en 3», «van toepassing is» door «van toepassing zijn» en «die afdeling» door: die onderafdelingen.

2. In het derde lid wordt «onderafdeling» vervangen door «onderafdelingen» en «van toepassing is» door: van toepassing zijn.

C

In artikel 2.1 wordt in artikel 1603, derde lid, «bedoelde bedrag» vervangen door: vastgestelde bedrag.

D

Het opschrift van hoofdstuk 5 komt te luiden: HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN.

E

De artikelen 5.1 en 5.2 vervallen.

Toelichting

Onderdelen A, D en E

Met de nota van wijziging op het wetsvoorstel zijn het opschrift van hoofdstuk 4 en de artikelen 4.1 tot en met 4.5 komen te vervallen. De thans voorgestelde wijzigingen zijn hier het technische gevolg van.

Onderdeel B

De voorgestelde wijzigingen in artikel 1.3, tweede en derde lid, zijn wetstechnisch en redactioneel van aard.

Onderdeel C

De voorgestelde wijzigingen in artikel 2.1 (artikel 1603, derde lid) is redactioneel van aard.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk