Kamerstuk 34475-H-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-H-4.html
ID: 34475-H-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van BES-fonds (H).

Het in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSARTIKEL (SLOTWETMUTATIES)

Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

1. BELEIDSARTIKEL

Beleidsartikel 1. BES-Fonds

Er is voor € 4,5 mln. meer aan verplichtingen gerealiseerd en er is voor € 4,1 mln. meer uitgegeven.

Toelichting

Bijdragen aan medeoverheden

De hogere verplichtingen en uitgaven zijn toe te schrijven als gevolg van de wisselkoersproblematiek op de vrije uitkering (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 32).