Kamerstuk 34475-H-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-H-3.html
ID: 34475-H-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van BES-fonds (H) voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van BES-fonds (H) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van BES-fonds (H) voor het jaar 2015 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

31.938

31.938

31.938

1.702

1.702

1.702

8.838

8.838

8.838

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

31.938

31.938

31.938

1.702

1.702

1.702

8.838

8.838

8.838

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.478

42.478

42.478

46.939

46.586

46.586

4.461

4.108

4.108

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

42.478

42.478

42.478

46.939

46.586

46.586

4.461

4.108

4.108