Kamerstuk 34475-B-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-B-3.html
ID: 34475-B-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevondenen verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2015 vastgesteld op € 14.755.119.000.

Het verplichtingenbedrag in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake de integratie-uitkering sociaal domein wordt voor het uitkeringsjaar 2015 vastgesteld op € 10.168.422.000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet voor de overige integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1.305.455.000 en € 969.910.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..........; Stb. ...

Begroting 2015

gemeentefonds B (50)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. (x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.312.721

27.312.721

27.312.721

– 399.242

–  377.882

– 377.882

373.057

373.057

373.057

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.286.536

27.307.896

27.307.896

27.285.893

27.267.184

27.267.184

– 643

– 40.711

– 40.711