Gepubliceerd: 12 april 2016
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: europese zaken internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34449-3.html
ID: 34449-3

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

Gelet op de uitslag van het referendum van 6 april 2016, waarbij een ruime meerderheid van de kiezers heeft aangegeven tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne te zijn, dienen initiatiefnemers een wetsvoorstel in tot intrekking van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

Nu de initiatiefnemers hebben begrepen dat de regering nog maanden1, dan wel tot na de eerstvolgende Europese top eind juni2, dan wel enige tijd3 nodig heeft om zich te beraden over de uitslag van het referendum, is volgens de initiatiefnemers sprake van strijdigheid met artikel 11 van de Wet raadgevend referendum. Op grond van artikel 11 van de Wet raadgevend referendum dient, indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, zo spoedig mogelijk een voorstel van wet te worden ingediend.

Initiatiefnemers willen graag zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en kiezen er daarbij voor de stem van het volk te respecteren.

II. ARTIKELSGEWIJS

Met artikel 1 wordt de bovengenoemde goedkeuringswet ingetrokken. Artikel 2 regelt dat deze wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Wilders

Bosma