13,3 %
86,7 %

Houwers

GrBvK

SP

CU

GL

GrKÖ

SGP

PvdA

50PLUS

PvdD

PVV

Van Vliet

CDA

D66

Klein

VVD


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, scholen structureel te compenseren voor de extra administratielasten van 3 miljoen euro, die voortvloeien uit het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders, opdat scholen deze extra lasten niet binnen de lumpsumbekostiging hoeven op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius