Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tweede Kamer wil dat wettelijk wordt geregeld dat meerderjarige cluster 3-leerlingen aanspraak kunnen maken op een Wajong-uitkering;

verzoekt de regering, geen onderzoek in te stellen, maar een voorziening te treffen waarbij meerderjarige leerlingen die op een cluster 3-onderwijsinstelling ingeschreven staan aanspraak op een Wajong-uitkering kunnen maken en de reeds aangenomen motie onverkort uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius