Gepubliceerd: 16 november 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-23.html
ID: 34389-23

Nr. 23 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2016

Op 8 november jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over de amendementen die zijn ingediend met betrekking tot het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Kamerstuk 34 389).

De Tweede Kamer heeft enkele amendementen aangenomen die wij tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel en bij brief van 8 november jl. (Kamerstuk 34 389, nr. 22) met klem hebben ontraden. De bezwaren tegen deze amendementen zijn voor het kabinet zo zwaarwegend dat het er de voorkeur aan geeft het wetsvoorstel in te trekken.

Daartoe gemachtigd door de Koning trekken wij het voorstel van wet hierbij in.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur