Gepubliceerd: 20 oktober 2015
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34305-7.html
ID: 34305-7
Origineel: 34305-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 oktober 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel VI wordt «instellingen of verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdelen b en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001» vervangen door: verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of algemeen nut beogende instellingen.

2

Artikel VII, onderdeel B, onder 1, vervalt.

3

Artikel XV komt te luiden:

ARTIKEL XV

In de Wet waardering onroerende zaken wordt in artikel 30, zesde lid, «artikel 25a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: artikel 25c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze nota van wijziging bevat het vervallen van de voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voorgestelde maatregel ten aanzien van het in de bezwaarfase verplicht horen van alle belanghebbenden. Ook het vervallen van de voorgestelde aanpassing van de voorwaarde voor toepassing van het verlaagde btw-tarief op de levering van geneesmiddelen is opgenomen. Verder bevat deze nota een wijziging van redactionele aard met betrekking tot de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel VI (artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer)

Deze wijziging betreft een redactionele aanpassing van de eerder voorgestelde wetswijziging. De definitie van algemeen nut beogende instellingen is sinds 2012 voor alle rijksbelastingen opgenomen in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Reden om in het onderhavige wetsvoorstel voor algemeen nut beogende instellingen niet te verwijzen naar instellingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), maar uit te gaan van de definitie die ingevolge genoemde algemene wet geldt.

Onderdeel 2

Artikel VII, onderdeel B (tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968)

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is opgemerkt, komt de voorgestelde aanpassing van de voorwaarde voor toepassing van het verlaagde btw-tarief op de levering van geneesmiddelen te vervallen. Reden om artikel VII, onderdeel B, van het voorstel te wijzigen.

Onderdeel 3

Artikel XV (artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken)

Deze nota van wijziging regelt het vervallen van de voor de Wet WOZ voorgestelde maatregel ten aanzien van het in de bezwaarfase verplicht horen van alle belanghebbenden. Het streven is erop gericht komend jaar met een nieuw voorstel te komen dat rekening houdt met alle aspecten die spelen bij tegengestelde belangen ten aanzien van de WOZ-waarde. De nota naar aanleiding van het verslag bevat een nadere toelichting.

De (resterende) wijziging van artikel 30, zesde lid, van de Wet WOZ was reeds in het wetsvoorstel opgenomen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes