Kamerstuk 34300-B-21

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 31 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-B-21.html
ID: 34300-B-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2016

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016 ter informatie1.

De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2016 en verder.

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk