Kamerstuk 34300-B-20

Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 20 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-B-20.html
ID: 34300-B-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, een exemplaar aan van het rapport Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010–20151. Het evaluatierapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën.

Deze technische evaluatie kan als input dienen voor de vijftiende Studiegroep Begrotingsruimte. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet in overleg met de decentrale overheden een oordeel geven over de in een volgende kabinetsperiode te hanteren normeringsystematiek.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk