Kamerstuk 34300-B-18

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2016

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 9 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-B-18.html
ID: 34300-B-18

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2016

Deze brief met bijlage1, die ik u schrijf mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bevat het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2016). Het OSU 2016 geeft een overzicht van alle specifieke uitkeringen die het Rijk in 2015 heeft verstrekt aan medeoverheden, te weten, gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Specifieke uitkeringen staan op de begrotingen van de departementen en zijn zowel beleidsmatig als financieel geoormerkt door de Minister die het aangaat. Financiële verantwoording vindt verticaal, van de ontvangende overheid aan het verstrekkende ministerie, plaats.

Het overzicht met cijfers van specifieke uitkeringen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze brief, geeft een weergave van de bedragen die de departementen in 2015 hebben verstrekt. Dit betreft de uitkeringen die te omschrijven zijn als actuele specifieke uitkeringen, uitkeringen die daadwerkelijk zijn verstrekt in 2015. Daarnaast bestaan er enkele administratieve uitkeringen. Dit zijn uitkeringen die in eerdere jaren zijn verstrekt, maar waarover nog wel financiële verantwoording moet worden afgelegd. Deze uitkeringen komen dus nog wel voor in de zogeheten SiSa-verantwoordingsbijlage bij de jaarrekeningen van de medeoverheden. Verder bestaan er enkele kleine definitieverschillen en gaan vanaf 2015 en 2016 ook sommige provincies de methode SiSa gebruiken.

Het volgende overzicht laat zien dat het aantal specifieke uitkeringen, overeenkomstig de doelstelling van het kabinet, onverminderd blijft dalen. Bovendien is in 2015 de financiële omvang sterk afgenomen als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein.

Jaar

Aantal specifieke uitkeringen

Financiële omvang (x € mln.)

2009

109

€ 15.269

2010

88

€ 14.526

2011

75

€ 13.383

2012

55

€ 12.324

2013

45

€ 12.649

2014

34

€ 12.860

2015

22

€ 9.012

Uit de tabel hierna blijkt dat de meeste departementen hooguit slechts enkele specifieke uitkeringen verstrekken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vormt daarop een uitzondering, maar het aantal uitkeringen is daar het afgelopen jaar sterk gedaald: van 15 naar 9. Andere dalers zijn SZW (–3), EZ (–2) en VWS (–2). Bij OCW kwam er één uitkering bij, te weten het bestaande Educatiebudget, dat niet is mee gedecentraliseerd met het Participatiebudget. Zie verder de toelichting bij D10 in de bijlage. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal uitkeringen per ministerie.

Ministerie

Aantal specifieke uitkeringen

Veiligheid en Justitie (VenJ)

2

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

3

Infrastructuur en Milieu (I&M)

9

Economische Zaken (EZ)

4

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

2

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

2

Totaal

22

In het OSU van vorig jaar heb ik een aanpassing aangekondigd van het stelsel van uitkeringen van het Rijk aan de medeoverheden. Daarbij wordt de verzameluitkering en de integratie-uitkering afgeschaft. Er blijven drie uitkeringstypen over met ieder een duidelijk karakter, te weten de algemene uitkering uit het gemeente- en provinciefonds (met bestedingsvrijheid), de specifieke uitkering (met beleidsmatige en financiële sturing van het Rijk) en daartussenin als derde type de decentralisatie-uitkering uit het gemeente- en provinciefonds (met bestedingsvrijheid, maar wel met beleidsafstemming tussen medeoverheden en Rijk). Voor een uitvoerige toelichting verwijs ik naar mijn brief van vorig jaar (OSU 2015). De aanpassingen zijn inmiddels zoveel mogelijk ingevoerd, maar hebben deels consequenties voor de Financiële-verhoudingswet. Inmiddels is gestart met de procedure tot wijziging van deze wet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk