Kamerstuk 34300-B-16

Informatie over gemeenten onder financieel preventief toezicht en artikel 12 Fvw in 2016

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 14 januari 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-B-16.html
ID: 34300-B-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2016

Hierbij informeer ik u over het aantal gemeenten dat in 2016 vanwege financiële redenen onder zogenaamd preventief toezicht komt te staan van de provinciale toezichthouder en het aantal gemeenten dat in 2016 een beroep doet via artikel 12 van de Financiële verhoudingswet op een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeenten onder financieel toezicht

Op basis van de gegevens van de provinciale toezichthouders is het landelijke beeld voor 2016 dat in totaal 10 gemeenten onder preventief toezicht zijn gesteld vanwege een niet structureel sluitende begroting. Daarmee daalt het aantal ten opzichte van 2015 (Kamerstuk 34 000 B, nr. 18). In 2015 stonden 16 gemeenten onder preventief toezicht vanwege een structureel niet sluitende begroting.

In de bijlage treft u een overzicht van het totaal aantal gemeenten verdeeld over de provincies, ook afgezet tegen eerdere jaren en in historisch perspectief1.

Het financieel toezicht van de provinciale toezichthouders is er op gericht te interveniëren als sprake is van een niet meer structureel en reëel sluitende begroting, waarbij het doel is de gemeente te helpen voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op een aanvullende uitkering ten laste van de collectiviteit van het gemeentefonds op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. Primair is de gemeenteraad volgens de Gemeentewet zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van een structureel en reëel sluitende begroting.

Dit stelsel heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er sprake was van een gering aantal gemeenten onder preventief toezicht en een klein aantal gemeenten dat een beroep moest doen op een aanvullende uitkering.

De provinciale financiële toezichthouders zenden mij elk jaar hun gebundelde bevindingen, dat samen met mijn bevindingen over het financieel toezicht over de provincies jaarlijks aan de Kamer wordt aangeboden. Ik verwacht uw Kamer ook over 2015 die bevindingen in het voorjaar 2016 toe te kunnen sturen.

Artikel 12 gemeenten

Voor 2016 hebben geen nieuwe gemeenten een aanvraag ingediend voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds.

Daarmee blijft het aantal gemeenten dat in 2016 een beroep doet op artikel 12 beperkt. Het zijn de gemeenten Ten Boer en Vlissingen, die ook al in 2015 een aanvullende uitkering hebben aangevraagd.

Verder ontvangt de gemeente Lelystad al een langere periode een aanvullende uitkering op basis van artikel 12, maar staat deze gemeente niet onder financieel toezicht omdat de achtergrond van deze zogeheten ICL-bijdrage anders is.

Ik vertrouw hiermee uw Kamer voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk