Kamerstuk 34264-32

Motie van het lid Segers over onafhankelijk toezicht door het Commissariaat voor de Media

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-32.html
ID: 34264-32

29,3 %
70,7 %

SGP

GrBvK

50PLUS

GrKÖ

D66

CDA

CU

Klein

PVV

PvdD

GL

PvdA

VVD

SP

Van Vliet

Houwers


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SEGERS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 het publieke omroepbestel wordt opengesteld voor externe partijen;

constaterende dat de NPO de opdracht heeft gekregen om in een regeling de criteria en procesafspraken vast te leggen die nodig zijn om dit proces vorm te geven;

overwegende dat de opstelling en naleving van deze regeling in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur en van de interne toezichthouder van de NPO, maar dat het voor het gehele stelsel van groot belang is dat ook onafhankelijk en extern toezicht wordt uitgeoefend op de totstandkoming, werking en naleving van deze regeling;

van mening dat het Commissariaat voor de Media als onafhankelijke externe toezichthouder het meest geëigend en geschikt is om dit toezicht onafhankelijk uit te oefenen;

verzoekt de regering, daartoe het Commissariaat voor de Media als de onafhankelijke externe toezichthouder in aanvulling op het huidige takenpakket passende instrumenten te verschaffen opdat het commissariaat de regeling die de NPO opstelt, kan valideren en de uitvoering daarvan periodiek kan verifiëren en de Kamer hierover voor 1 januari 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers