Kamerstuk 34264-18

Amendement van het lid Klein waarmee het begrip 'sturing' komt te vervallen en de huidige terminologie "samenwerking en coördinatie" gehandhaafd blijft

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-18.html
ID: 34264-18

14,7 %
85,3 %

Houwers

D66

SGP

PvdA

GrKÖ

CDA

PvdD

GL

Klein

VVD

CU

Van Vliet

SP

50PLUS

GrBvK

PVV


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, vervallen het eerste onderdeel alsmede onderdeel a van het tweede onderdeel.

Toelichting

De indiener acht het geen verbetering van de wet door het begrip «sturing» in de wet op te nemen. Het amendement beoogt om de huidige terminologie te handhaven van «samenwerking en coördinatie» en daarmee artikel 2.2, eerste én tweede lid, Mediawet handhaven. De NPO krijgt in het voorstel van wet extra bevoegdheden wat betreft doelmatigheid, verwerven, beheren en gebruiken van rechten en het nemen van initiatief tot het verzorgen van media-aanbod (de zogenaamde bestelmacht). Het wijzigen van de benaming van de NPO is niet nodig om de nieuwe taken uit te kunnen voeren.

Daarbij suggereert de nieuwe benaming dat de NPO ook over de inhoud van de programmering zou kunnen gaan, terwijl dit op grond van artikel 2.88 nadrukkelijk is voorbehouden aan de landelijke publieke media-instellingen.

De redenen voor het wijzigen van de positie van de NPO zouden gelegen zijn in het feit dat er nu onvoldoende sprake zou zijn van een overkoepelende strategie voor een evenwichtig publiek aanbod, het optimaal bereiken van verschillende publieksgroepen en de platforms die ingezet worden. Ook onder de huidige wet is dit een taak van de NPO en heeft de NPO daar voldoende instrumenten voor.

Klein