Kamerstuk 34264-15

Amendement van de leden Segers en Pieter Heerma waarmee het Commissariaat ook gaat handhaven op doelmatigheid

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-15.html
ID: 34264-15
Wijzigingen: 34264-16

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN PIETER HEERMA

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel LLa een onderdeel ingevoegd, luidende:

LLb

In artikel 7.11, eerste lid, wordt «2.2 tot en met 2.27» vervangen door: 2.2, eerste lid en tweede lid, onderdelen a tot en met h, j en k, 2.3 tot en met 2.27.

Toelichting

De indieners van dit amendement menen enerzijds dat meer transparantie over de besteding van financiële middelen door de publieke omroep gewenst is, maar willen anderzijds voorkomen dat de onafhankelijkheid van de publieke omroep op het spel komt te staan als gevolg van politieke discussies over de besteding van beschikbaar gestelde middelen op programmaniveau. De indieners willen dit voorkomen door het Commissariaat van de Media als onafhankelijke externe toezichthouder toezicht te laten houden op de procesafspraken en de criteria die de NPO opstelt bij de invulling van de nieuwe doelmatigheidsbevoegdheid van de raad van bestuur van de NPO. Met dit amendement wordt deze taak aan het takenpakket van het Commissariaat toegevoegd.

Segers Pieter Heerma