Kamerstuk 34233-7

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 1 september 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-7.html
ID: 34233-7

70,7 %
29,3 %

GL

50PLUS

SP

D66

SGP

Houwers

PvdA

CDA

GrBvK

PvdD

Klein

VVD

GrKÖ

PVV

Van Vliet

CU


Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER

Ontvangen 1 september 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt een voorhangbepaling in het wetsvoorstel geïntroduceerd. Bepaald wordt dat de algemene maatregel van bestuur, met daarin onder andere de voorwaarden waaronder een verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-PGB, pas wordt voorgedragen nadat beide Kamers vier weken de tijd hebben gehad om het ontwerp te bestuderen.

Voortman Dik-Faber